Чанарын удирдлагын тогтолцоо бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ба түүний зорилго Компанийг хөгжүүлэх, бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг чухал хүчин зүйлүүдийн нэг нь зах зээ...

Дэлгэрэнгүй

ISO 9001 гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй
Чанарын удирдлагын тогтолцоо бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
ISO 9001 ба түүний давуу талууд

ХНХЧТ нь нэг талаас худалдан авагч томоохон компаниудын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх дотоодын үйлдвэрлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас дотоодын үйлдвэрлэгчдэд худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай чанарын удирдлагын стандарт, олон улсын шилдэг туршлага нэвтрүүлэх, техникийн болон санхүүгийн туслалцаа авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Эрхэм Зорилго  нь нэг талаас худалдан авагч томоохон компаниудын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх дотоодын үйлдвэрлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас дотоодын үйлдвэрлэгчдэд худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай чанарын удирдлагын стандарт, олон улсын шилдэг туршлага нэвтрүүлэх, техникийн болон санхүүгийн туслалцаа авахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Үйлчилгээ

Бизнесийн түншүүд