Чанарын удирдлагын сургалтууд

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн олон улсын шилдэг туршлагад суурилсан чанарын удирдлагын сургалтуудыг санал болгож байна. Тус сургалтууд нь бизнес эрхлэгч, мэргэжилтнүүдэд чанарын удирдлагын талаарх олон улсын шилдэг туршлагыг танилцуулах замаар энэ талаарх ойлголт, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах зорилготой.  ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын чиглэлээр дараах сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна:  

Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага ОУ-ын гэрчилгээтэй сургалт

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд ч...

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал (ХАБЭА ) ОУ-ын гэрчилгээтэй сургалт

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд ч...

Дэлгэрэнгүй

Зургаан сигма ногоон бүс– Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-тай хамтарсан сургалт

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд ч...

Дэлгэрэнгүй

Чанарын удирдлагын ISO 9001:2015 тогтолцооны хэрэгжилт - ОУ-ын гэрчилгээ олгох сургалт

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд ч...

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын OHSAS 18001 систем – мэдлэг олгох семинар

ХНХЧТ нь чанарын удирдлагын сургалтуудаараа дамжуулан Монголын ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чухал шаардлагатай чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилготой. ХНХЧТ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд ч...

Дэлгэрэнгүй